Periode: 11.2017 - heden

Pro Persona, geestelijke gezondheidszorg

Verantwoordelijk voor:

 • Projectleiding werkgroep Finance in een Pro Persona breed project met als doelstelling Vereenvoudiging Ondersteunende Systemen, voor de domeinen HR, Inkoop / Logistiek en Financiën;
 • Intern trekken van veranderingen binnen de F&C-organisatie.

Resultaat: succesvolle geïmplementeerd ERP systeem voor de ondersteunende processen en andere veranderingen binnen de Finance & Control organisatie.


 

Periode: 11.2015 - 06.2017

Gemeente Amsterdam, cluster Dienstverlening & Informatie, o.a. rve Dienstverlening en IVE D&I

Verantwoordelijk voor:

 • adviseren en ondersteunen RVE-directeur en IVE-manager en organisatie m.b.t. efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
 • opstellen Zero Based Begroting voor IVE;
 • opzetten prestatiemanagement / -beoordeling binnen IVE;
 • zorgdragen voor een adequaat en ordentelijk financieel beheer binnen de RVE en IVE;
 • coördineren P&C producten rve Dienstverlening;
 • lid managementteam van de RVE en IVE;
 • functionele aansturing gedeconcentreerd werkende functionaris(sen) P&C en advies.

Resultaat: succesvolle (tijdelijke) invulling van de functie business controller.


 

Periode: 04.2015 - 06.2015

Gemeente Amsterdam, cluster Dienstverlening & Informatie

Verantwoordelijk voor:

 • Adviseren en ondersteunen RVE-manager en organisatie m.b.t. efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
 • In samenspraak met RVE-manager bepalen van de invulling van deze nieuwe (control)rol binnen de gemeente / rve (kwartiermaken);
 • Zorgdragen voor een adequaat en ordentelijk financieel beheer binnen de RVE; lid managementteam van de RVE;
 • Functionele aansturing gedeconcentreerd werkende functionarissen P&C, financieel advies en administratie.

Resultaat: eerste opzet en (tijdelijke) invulling van de functie business controller.


 

Periode: 12.2010 - 03.2015

Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.; Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling (samenwerking provincie Overijssel en gemeente Enschede)


Verantwoordelijk voor:

 • (inrichting van) het totaal financieel beheer en administratie;
 • sparringpartner directie, (project)managementteam en planeconoom;
 • het informeren en adviseren van directie en managementteam;
 • opstellen (meerjaren)begroting, verantwoordingsdocumenten en jaarrekening;
 • opstellen management- en bestuurlijke informatie en rapportages;
 • het adviseren en ondersteunen in het kader van Administratieve Organisatie, 
 Interne Controle, rechtmatigheid, BTW-vraagstukken, subsidiemanagement en
 projectfinanciering;
 • voorzitter treasurycomité Gemeenschappelijke Regeling t.b.v. projectfinanciering.

Resultaat: Project “in control”


 

Periode: 04.2009 - 11.2010

Vliegwiel Twente Maatschappij; Projectorganisatie Gebiedsontwikkeling (samenwerking provincie Overijssel, gemeente Enschede en Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf) 


Verantwoordelijk voor:

 • het zorg dragen voor een ordentelijk financieel beheer en administratie;
 • het informeren en adviseren van directie en projectorganisatie;
 • het opstellen van budgetrapportages voor directie en bestuurlijk overleg;
 • projectleider organisatieverhuizing naar een locatie nabij het plangebied;
 • ondersteunen en adviseren inzake het opzetten van het tijdelijk beheer Vastgoed, na overdracht gronden aan de nog op te richten grondexploitatiemaatschappij.

Resultaat: Financieel beheer en administratie op orde en project “in control”


 

Periode: 09.2008 - 12.2009

Gemeente Enschede (100.000+ gemeente)


Verantwoordelijk voor:

 • het geven van een kwaliteitsimpuls aan het (sturen en) beheersen van stedelijke 
ontwikkelingsprojecten;
 • ondersteunen en adviseren van de projectadministrateurs bij het analyseren en opstellen 
projectrapportages;
 • ondersteunen Controller op diverse gebieden binnen de bedrijfsvoering;
 • organiseren opleidingstraject Projectcontrol voor o.a. projectmanagers, planeconomen, administrateurs.

Resultaat: betere beheersing van de stedelijke ontwikkelingsprojecten.


 

Periode: 07.2008 - 12.2011

RIBW Arnhem en Veluwe Vallei (AWBZ zorgaanbieder)

Verantwoordelijk voor:

 • Diverse werkzaamheden en adviezen op gebied van bedrijfsvoering;
 • Advies en ondersteuning in relatie tot formatieberekeningen o.b.v. ZorgZwaartePakket;
 • Opstellen en implementeren Intern Controleprogramma en uitvoeren IC- werkzaamheden regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders;
 • Ondersteunen en adviseren diverse functionarissen afdeling Bedrijfsvoering.

Resultaat: o.a. geïmplementeerd intern controleprogramma (bedrijfsvoering en regeling AO/IC AWBZ).


 

Periode: 07.2008 - 03.2009

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ministerie van OC&W)

Verantwoordelijk voor:

 • Adviseren en ondersteunen van de projectleider (penvoerder) bij totstandkoming en analyse interim report/tussentijdse verantwoording van de Europese subsidie(s);
 • Verantwoordelijk voor bewaking projectbudget, vorming projectdossier en 
 verantwoordingsdocumentatie richting partners consortium en EU;
 • Financieel aanspreekpunt EU-partners.

Resultaat: Financiële beheersmaatregelen geborgd en door EU goedgekeurde (tussentijdse) verantwoording.


 

Periode: 03.2008 - 06.2008

Stichting Voormekaar; welzijn van ouderen

Verantwoordelijk voor:

 • advies en ondersteuning totstandkoming AO/IC en opzetten model voor kostprijsberekeningen, managementinformatie en begroting 2009 in kader van overgang
 van budget- naar gedeeltelijke productfinanciering door betrokken gemeenten.

Resultaat: model kostprijsberekeningen en managementinformatie, begroting 2009, actuele administratieve organisatie.


 

Periode: 01.2007 - 12.2007

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ministerie van OC&W)

Verantwoordelijk voor:

 • adviseren en ondersteunen van de projectcontroller bij totstandkoming verantwoordingen Europese subsidie(s). O.a. opstellen interne project procedures, projecthandboek en contracten samenwerkingsverbanden Europese partners;
 • opzetten en implementeren methode voor projectmatig werken binnen de Rijksdienst;
 • (intern) projectleider Europese Aanbesteding ten behoeve van de inhuur van specialistisch personeel (in nauwe samenwerking met inkoopadviseur Ministerie OC&W);
 • ondersteunen afdeling Control bij totstandkoming intern controleplan, inclusief het uitvoeren van een audit op de subsidieprocessen binnen de Rijksdienst.

Resultaat:

 • vermindering van de (financiële en operationele) risico’s bij huidige en toekomstige EU-projecten binnen de Rijksdienst, inclusief verbeterde samenwerking IAD en Rijksdienst;
 • eerste aanzet tot projectmatig werken binnen deze rijksdienst;
 • succesvolle Europese aanbesteding, inclusief gunning opdracht;
 • uitgewerkt intern controleprogramma voor 2008, inclusief procedures en formats;
 • rapportage van bevindingen “Audit Subsidieprocessen”, inclusief aanbevelingen en punten ter verbetering.

 

Periode: 01.2006 - 03.2007

Gemeente Amersfoort (100.000+ gemeente)

Verantwoordelijk voor:

 • De administratieve organisatie en interne control binnen gehele sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Uitvoeren van interim en (gedeeltelijke) jaarrekening controles, inclusief afstemmingen met accountant.
 • Opzetten en uitvoeren controle rechtmatigheid.

Resultaat: structurele verbetering systeem administratieve organisatie en interne controle.


 

Periode: 01.2006 - 03.2007

Adcare; Opleidingsbureau zorginstellingen

Verantwoordelijk voor:

 • het verzorgen van bovengenoemde cursus (specifiek gedeelte procesbeschrijving).Resultaat: enkele keren per jaar verzorgen van deze cursus voor groepen van 4 tot 10 cursisten.


 

Periode: 2006 - 08.2006

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Verantwoordelijk voor:

 • ondersteuning kaderregeling AO/IC AWBZ gefinancierde instellingen door onder andere het vastleggen van de AO voor de minimale variant (in PROTOS);
 • ondersteuning project “Administratief Organisatorisch onderzoek” voor de medisch ondersteunende zorgeenheden.

Resultaat: Organisatie laten voldoen aan de minimale variant binnen de kaderregeling AO/IC voor  AWBZ  gefinancierde instellingen.


 

Periode: 04.2005 - 01.2006

Gemeente Amersfoort (100.000+ gemeente)

Verantwoordelijk voor:

 • Advies en projectondersteuning bij implementatietraject nieuw financieel systeem (DECADE).

Resultaat: nieuw ingerichte administratieve organisatie t.b.v. implementatie nieuw financieel systeem.


 

Periode: 1998 - 03.2005

Deloitte (Management Services)

 • Projectbegeleiding junioradviseurs bij diverse AO-projecten bij diverse gemeenten.
 • Cursusleider training Protos en workshops procesbeheersing (zowel intern als extern);
 • Interim Financieel Economisch Medewerker, gemeente 34.000 inwoners;
 • Diverse bedrijfsvoeringopdrachten en verbetertrajecten binnen de zorg, onderwijs en lokale en rijksoverheid.